Liên hệ Thanh Toán

Ngân Hàng Agribank 2203205568627 Chủ tk Vũ Thị Huyền 

Ngân Hàng Techcombank 19036458541014 Chủ tk Vũ Thị Huyền

Ngân Hàng BIDV 45110000909885 Chủ tk Vũ Thị Huyền 

Ngân Hàng Vietcombank 0731000625673 Chủ tk Vũ Thi Huyền

Ngân Hàng MB  2220112069999 Chủ tk Vũ Thị Huyền